To najdôležitejšie v komunikácii je to, čo nebolo vyslovené.

Emočný koučing, neuro-linquistické programovanie NLP, psychologické poradenstvo

Prečo som začala študovať životné, rodinné, psychologické a sociálne poradenstvo, koučing?

Podporujem klientov v dosiahnutí ich osobných cieľov, keďže sama mám pozitívne skúsenosti s poradenstvom a koučingom.

Tieto poznatky by som teraz rada odovzdala ostatným.

Štúdium životného a sociálneho poradenstva (2021-2024) je pre mňa príležitosťou na rozvoj vlastných zručností a zdrojov a na napredovanie v osobnom rozvoji.

Vzdelanie čerpá z neuro-linquistického programovania, ale aj z psychológie a z rôznych humánnych smerov, ktoré nám pomáhajú životu porozumieť a využiť vlastný potenciál čo najefektívnejšie.

Bez ohľadu na moje dôvody je štúdium životného a sociálneho poradenstva dôležitým krokom k získaniu solídneho vzdelania a vedomostí v tejto oblasti.

Štúdium obsahuje viac ako 1000 hodín teórie a praxe, ako aj osobnú psychoterpiu, prax, či koučing s klientmi.

Viem, že si v dnešnej dobe môže hoci kto dať nálepku kouč.

Ale žijem v krajine, kde sa v tejto oblasti musím vzdelávať, aby som sa koučkou smela nazývať.


Mojím poslaním je práca s ľuďmi.

Viac ako 20 rokov pracujem ako diplomovaná zdravotná sestra.

Travalo mi to veľmi dlho, kým som sa naučila s ľuďmi nie len pracovať, ale aj správne komunikovať.

Liečivá, autentická komunikácia ostane pre mňa výzvou na celý život.

Ďakujem, s úctou, tvoja koučka emócií,

NLP Vzdelanie, Sociálne-životné-rodinné -psychologické poradenstvo

TFP Practitioner, LFP Lifemaster, NLP Trainer, Hypnóza, Úvod do sociálneho poradenstva I,II., Základy psychologického poradenstva I, II., Krízová intervencia I.,II., III., 600 hodín teoretickej časti a 750 hodín praktickej časti, ako praktikum v psychosociálnom zariadení, psychoterapia, peergroups, koučing s klientami, skupinová a jednotlivá supervízia, diplomová práca.

Čo je NLP?


Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je metóda na zlepšenie medziľudskej komunikácie a zmeny správania, ktorú vyvinuli Richard Bandler a John Grinder v 70. rokoch 20. storočia.

NLP je založené na myšlienke, že jazyk a konanie sú prepojené a že zmenou komunikácie a súvisiacich mentálnych procesov možno dosiahnuť zmeny správania. Určité jazykové a behaviorálne vzorce sa analyzujú a menia prostredníctvom cieleného tréningu s cieľom dosiahnuť lepšiu komunikáciu a pozitívnu zmenu vlastného správania.

NLP využíva rôzne techniky a nástroje, ako je napríklad aplikácia metamodelov, kotiev, raporting a prerámovanie, na identifikáciu a zmenu vzorcov správania. NLP sa používa v mnohých oblastiach, ako je psychoterapia, koučing, rozvoj manažmentu a leadershipu, predajné školenia a mnoho ďalších oblastí, kde je dôležitá medziľudská komunikácia.